Bahasa MalaysiaEnglish
 1. Penganjur Dan Kelayakan
  1. Peraduan Raya Bergaya dianjurkan oleh Yeo Hiap Seng Trading Sdn. Bhd (“Penganjur”).
  2. Peraduan ini terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia sahaja kecuali mereka yang dinyatakan dalam perenggan 1.3 di bawah. Bagi peserta yang berumur 18 tahun kebawah hendaklah mendapatkan kebenaran daripada penjaga. (“Peserta Layak”)
  3. Mereka yang berikut tidak layak untuk menyertai Peraduan ini:-
   a) Para pekerja Penganjur (termasuklah anggota bersekutunya dan/atau syarikat-syarikat yang berkaitan) dan ahli keluarga mereka yang terdekat (anak, ibu bapa, adik-beradik termasuk pasangan mereka); dan/atau
   b) Wakil, pekerja dan/atau agen pengiklanan dan/atau penyedia perkhidmatan promosi bagi Penganjur (termasuklah anggota bersekutunya dan/atau syarikat-syarikat yang berkaitan) dan ahli keluarga mereka yang terdekat (anak, ibu bapa, adik-beradik termasuk pasangan mereka).
 2. Tempoh
  1. Peraduan ini akan bermula dari 15 April 2019 pada 12.00 pagi dan ditutup pada 9 Jun 2019 pukul 11.59 malam (“Tempoh Peraduan”). Penganjur boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, meminda Tempoh Peraduan pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada mana-mana pihak. Kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Penganjur, sebarang penyertaan dalam Peraduan ini adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini yang akan kekal berkuatkuasa pada setiap masa. Penyertaan yang diterima di luar daripada Tempoh Peraduan akan dibatal secara automatik.
 3. Cara Menyertai
  1. Untuk mengambil bahagian dalam Peraduan ini, Peserta Layak hendaklah mematuhi setiap satu yang berikut:-

   Langkah 1:
   Beli mana-mana makanan (makanan dalam tin, sos, mi) dan/atau minuman Yeo’s, dan/atau Cintan (Produk Yeo’s) dan/atau Justea ( Product Yeo’s) dan/atau Tong Nam (Produk Yeo’s) bernilai RM 8.00 di dalam satu Resit Rasmi. Wajib minima satu minuman Yeo’s dalam botol. (1 resit = 1 penyertaan peraduan)

   Resit Rasmi kedai mesti dicetak dengan jelas jenama Produk Yeo’s bersama nilai pembelian yang bertarikh dalam Tempoh Peraduan.

   Langkah 2:
   Buka aplikasi WhatsApp anda, muat naik gambar Resit Rasmi pembelian dan taip (Nama Penuh, Nombor Kad Pengenalan & Nombor Resit Rasmi).

   Lampiran foto hendaklah memenuhi kriteria yang berikut:-
   a) Gambar hendaklah menunjukkan dengan jelas nama kedai, tarikh, nombor Resit Rasmi, kuantiti dan nilai pembelian Produk Yeo’s. Resit Rasmi yang berlipat tidak akan diterima.
   b) Gambar-gambar hendaklah memenuhi standard kualiti visual yang minima. Kejelasan imej yang terjejas oleh pencampuran warna, kekasaran, kekaburan, pendedahan berlebihan, artifak mampatan atau lain-lain degradasi yang jelas kelihatan tidak akan diterima dan akan dibatalkan.

   Langkah 3:
   Hantar penyertaan melalui aplikasi WhatsApp ke nombor telefon 012-2124873.

   Peserta Layak akan menerima satu notifikasi rasmi melalui aplikasi WhatsApp dari Penganjur dalam 1 hingga 3 hari bekerja bagi setiap penyertaan yang diterima.

   Langkah 4:
   Simpan foto Resit Rasmi kedai untuk tujuan pengesahan.

 4. Cara untuk Menang dan Hadiah-Hadiah Peraduan
  1. Semua pemenang untuk Hadiah Mingguan dan Hadiah Utama akan dipilih melalui sistem rawak komputer dan disahkan oleh Penganjur. Para pemenang yang terpilih akan dihubungi melalui telefon dan dikehendaki menjawab satu soalan dengan betul sebelum boleh disahkan sebagai pemenang. Sekiranya pemenang yang terpilih tidak dapat dihubungi atau gagal menjawab soalan dengan betul, Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya. Penganjur mempunyai budi bicara sepenuhnya dalam menentukan hadiah bagi setiap pemenang.
  2. Para pemenang akan menerima yang berikut:-

   Cabutan Mingguan

   Hadiah Mingguan
   200 x RM 500.00 Wang Tunai

   Jadual Cabutan Mingguan

   Minggu 1: 15 Apr – 21 Apr 2019
   Minggu 2: 22 Apr – 28 Apr 2019
   Minggu 3: 29 Apr – 5 Mei 2019
   Minggu 4: 6 Mei – 12 Mei 2019
   Minggu 5: 13 Mei – 19 Mei 2019
   Minggu 6: 20 Mei – 26 Mei 2019
   Minggu 7: 27 Mei – 2 Jun 2019
   Minggu 8: 3 Jun – 9 Jun 2019

  3. Cabutan Utama

   Hadiah Perutama:
   1 x Proton SUV X70 1.8 TGDI Standard 2WD

   Keseluruhan hadiah akan diberi dengan kadar ‘sedia ada’. Setiap hadiah tersebut tidak boleh diganti, di hantar semula, ditukar dengan duit atau kredit dan tidak boleh diganti dengan barangan lain seperti baucar sama ada separuh atau penuh. Dokumen seperti cukai jalanan, insurans kereta, yuran pendaftaran dan lain-lain yang diperlukan untuk pendaftaran Proton SUV X70 adalah merupakan kos dan tanggungan pemenang sendiri. Pihak penganjur tidak menjamin hadiah tersebut dan tidak bertanggungjawab jika ada masalah atau kerosakan selepas penyampaian hadiah kepada pemenang.

  4. Setiap pemenang berhak mendapat hanya satu hadiah bagi Cabutan Mingguan dan/atau Cabutan Utama
  5. Semua penyertaan hendaklah diterima oleh Penganjur melalui aplikasi WhatsApp sepanjang Tempoh Peraduan. Senarai pemenang untuk Cabutan Mingguan dan Cabutan Hadiah Utama akan diumumkan setiap minggu melalui platform yang berikut:-

   (i) Laman sesawang Yeo’s Malaysia
   (ii) Akaun Facebook Yeo’s Malaysia
   (iii) Akaun Facebook Yeo’s Food Malaysia
   (iv) Akaun Facebook JusFun

  6. Para pemenang Peraduan akan dimaklumkan melalui panggilan telefon untuk urusan pengambilan hadiah dan tertakluk kepada yang berikut:-

   (i) Penganjur berhak untuk membatalkan kemenangan jika peserta yang telah menang tidak dapat dihubungi sebanyak tiga kali dalam tempoh lima hari bekerja.
   (ii) Semua pemenang hendaklah menunjukkan gambar Resit Rasmi yang telah terpilih sebagai bukti pembelian untuk Peraduan ini bagi tujuan pengesahan semasa pengambilan hadiah. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan kemenangan penyertaan tersebut akan dibatalkan.
   (iii) Semua hadiah hendaklah dituntut dalam masa 30 hari dari tarikh pemberitahuan dari pejabat Penganjur. Hadiah yang tidak dituntut akan ditarik balik selepas tempoh 30 hari.

  7. Hadiah adalah dikehendaki diambil sendiri melainkan penganjur menyediakan cara lain untuk proses hantaran. Jika penganjur memilih untuk pos hadiah kepada pemenang, penganjur tidak akan bertanggungjawab di atas hal keselamatan dan kelancaran penghantaran hadiah.
  8. Dalam hal tertentu, dan di atas ihsan serta persetujuaan penganjur, pemenang boleh menghadirkan wakil untuk tujuan pengambilan hadiah. Wakil dikehendaki untuk hadir bersama surat pengesahan bertulis daripada pemenang dan salinan kad pengenalan bagi kedua pemenang dan wakil.
  9. Penganjur berhak mengikut budi bicaranya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah alternatif yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberi berdasarkan “Sedia ada” dan tidak boleh ditukar ganti atau dijual untuk mendapat tunai, kredit, lain-lain item atau baucar sama ada sebahagian atau sepenuhnya dan tidak boleh dipindah milik kepada orang lain.
  10. Penyertaan hendaklah diterima oleh penganjur pada 9 Jun 2019 11.59pm. Penyertaan yang diterima selepas tarikh tersebut adalah tidak layak untuk memenangi hadiah-hadiah yang ditawarkan.
  11. Para pemenang adalah bertanggungjawab sepenuhnya keatas segala jenis cukai yang dikenakan ke atas nilai hadiah. (Jika berkaitan)
  12. Penyertaan hendaklah diterima oleh penganjur pada 9 Jun 2019 11.59pm. Penyertaan yang diterima selepas tarikh tersebut adalah tidak layak untuk memenangi hadiah-hadiah yang ditawarkan.
  13. Jika berkemungkinan peserta memilih untuk tidak menerima hadiah, maka hadiah tersebut akan dibatalkan dan urusan seterusnya adalah diatas budi bicara mutlak penganjur.
  14. Hadiah yang diterima sepenuhnya oleh pemenang daripada penganjur dan/atau penaja adalah tanpa sebarang waranti atau seangkatannya. Para peserta wajib memberi surat pelepasan dan pengakuan dalam bentuk borang yang disediakan oleh penganjur, jika diharuskan, dalam proses penerimaan hadiah.
  15. Peserta Layak dan/atau para pemenang bertanggungjawab sepenuhnya bagi sebarang kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat daripada atau yang timbul daripada penyertaan mereka dalam Peraduan ini, penggunaan hadiah yang dimenangi dan/atau pengambilan hadiah mereka. Semua kos pengangkutan, penginapan, peribadi dan/atau sebarang kos yang lain dan/atau sebarang perbelanjaan lain yang berkaitan yang ditanggung kerana menyertai Peraduan ini dan/atau ketika menebus hadiah, adalah ditanggung sepenuhnya oleh Peserta Layak dan para pemenang.
  16. Penganjur mempunyai hak mutlak untuk membatalkan mana-mana individu yang didapati telah mengusik proses penyertaan atau operasi Peraduan atau telah bertindak melanggar atau berpotensi untuk melanggar Terma dan Syarat Peraduan.
  17. Keputusan Penganjur ke atas pemilihan para pemenang adalah muktamad, konklusif dan mengikat. Sebarang surat-menyurat atau pertikaian tidak akan dilayan.
 5. Liabiliti & Tanggungjawab
  1. Penganjur, syarikat-syarikatnya yang berkaitan dan bersekutu dan agensinya dan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan Peraduan menafikan sebarang dan semua liabiliti yang timbul daripada Peraduan ini dan tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas sebarang kehilangan (termasuk tanpa had, kehilangantidak langsung, khas atau akibat atau kehilangan keuntungan), perbelanjaan, kerosakan, kecederaan peribadi atau kematian yang dialami (sama ada yang timbul daripada mana-mana kecuaian orang atau tidak) yang timbul daripada sebarang penyertaan peserta dalam Peraduan ini, penebusan dan/atau penggunaan hadiah, kecuali bagi sebarang liabiliti yang tidak boleh dikecualikan daripada undang-undang (yang mana liabiliti tersebut adalah terhad kepada jumlah minima yang dibenarkan oleh undang-undang).
  2. Dengan menyertai Peraduan ini, semua Peserta Layak bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan meletakkan Penganjur selamat daripada dan terhadap sebarang saman, tuntutan, kerugian, kerosakan dan perbelanjaan, termasuk fi guaman yang munasabah yang mungkin timbul daripada atau dalam hubungan dengan Peraduan.
 6. Hak Penganjur
  1. Semua penyertaan akan menjadi hak milik Penganjur dan Peserta Layak tidak akan menuntut, menggunakan atau mengeksploitasi penyertaan tersebut bagi sebarang tujuan dengan apa-apa cara pada bila-bila masa. Dengan menyertai Peraduan ini, setiap Peserta Layak bersetuju bahawa Penganjur berhak untuk menerbitkan, menggunakan nama dan/atau foto-foto Peserta Layak dan/atau para pemenang sebagai bahan untuk tujuan pengiklanan dan/atau publisiti tanpa memberi bayaran atau notis terlebih dahulu dan seterusnya bersetuju bahawa dengan menyertai Peraduan ini, Peserta Layak dan/atau para pemenang mengenepikan semua hak yang berkaitan dengan foto yang mereka telah sertakan untuk peraduan ini. Peserta Layak tidak berhak untuk menuntut pemilikan atau lain-lain bentuk pampasan terhadap bahan-bahan tersebut.
  2. Dengan menyertai Peraduan ini, setiap Peserta Layak adalah dianggap telah membaca, memahami semua Terma dan Syarat Peraduan ini dan mereka bersetuju sepenuhnya dan tanpa syarat untuk terikat dengannya (sepertimana bila diubah atau berubah). Penganjur berhak untuk meminda Terma dan Syarat ini dimana perlu atas sebab undang-undang, teknikal atau komersil dan sebarang pindaan yang sedemikian akan berkuatkuasa apabila dipaparkan di laman web Peraduan. Sila semak terma dan syarat ini setiap masa untuk melihat jika terdapat sebarang perubahan.
  3. Penganjur berhak untuk mengubah suai, menggantung atau membatalkan Peraduan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu sekiranya Peraduan tidak boleh dijalankan seperti yang dirancang, diganggu secara teknikal atau dirosakkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, jangkitan oleh virus komputer, pepijat, diusik, campur tangan tanpa izin, penipuan,kegagalan teknikal, atau apa-apa sebab di luar kawalan Penganjur, walaupun selepas usaha terbaik oleh Penganjur.
  4. Sebarang terma dan syarat yang terpakai untuk Peraduan ini yang menyalahi undang-undang, dilarang atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah sebarang undang-undang atau peraturan, akan tidak lagi terpakai (tanpa menjejaskan kesahan peruntukan yang lain).
  5. Terma dan Syarat yang ditetapkan disini adalah ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia. Jika terdapat sebarang ketidakseragaman antara versi Bahasa Malaysia dan Inggeris, maka rujukan akan digunapakai melalui versi Bahasa Inggeris.
  Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”)

 1. Dengan menyertai Peraduan ini, semua pemenang Peraduan bersetuju dengan penggunaan data peribadi mereka oleh pihak Penganjur terhadap pengendalian Peraduan dan bagi apa-apa proses atau publisiti Peraduan dalam apa-apa bentuk atau melalui apa-apa media.
 2. Semua pemenang mengakui penerimaan Notis PDPA oleh Penganjur adalah seperti berikut:

  (NOTIS DI BAWAH AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010)

  Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (selepas ini disebut sebagai “PDPA”), yang mengawal selia pemprosesan data peribadi untuk tujuan transaksi komersial, adalah terpakai terhadap YEO HIAP SENG TRADING SDN BHD (selepas ini disebut sebagai “YHS”, “kami” atau “kita”) sebagai pengguna data. Untuk tujuan Notis ini, terma-terma “data peribadi” dan “pemprosesan” akan mempunyai maksud seperti yang ditakrifkan di dalam PDPA.

 3. Notis bertulis ini (“Notis”) bertujuan untuk memaklumkan kepada anda bahawa data peribadi anda sedang diproses oleh atau bagi pihak YHS.
 4. Data peribadi yang diproses oleh kami termasuk nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat, pekerjaan, alamat e-mel, butiran akaun bank dan sebarang butiran-butiran lain anda, yang diberikan oleh anda dalam dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam perenggan 4 Notis ini atau sebaliknya termasuklah sebarang butiran-butiran lain yang berkaitan dengannya.
 5. Kami sedang memproses data peribadi anda, termasuklah sebarang maklumat tambahan yang anda mungkin berikan kemudian, untuk tujuan-tujuan berikut (“Tujuan-Tujuan”):

  (a) mengendalikan Peraduan di atas;
  (b) mengumumkan atau menghebahkan Peraduan tersebut atau pemenang Peraduan tersebut; atau bagi tujuan-tujuan lain yang mungkin berkaitan dengan perkara-perkara yang dinyatakan di atas.

 6. Data peribadi anda yang diproses oleh kami merangkumi segala maklumat yang terkandung di dalam dokumentasi yang anda berikan kepada kami, semua borang permohonan/pendaftaran yang diminta anda lengkapkan, serta maklumat-maklumat lain tentang diri anda yang kami perolehi dari komunikasi lisan atau bertulis antara kita.
 7. Anda boleh mengakses dan memohon untuk mengemaskini atau membuat pembetulan data peribadi anda serta menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan dengan data peribadi anda seperti berikut:
  Jawatan Individu Yang Perlu Dihubungi: Bryan Yap Ee Zhang
  No.Telefon: 016-7909206
  Alamat e-mel: bryanyez27@outlook.com
 8. Selaras dengan PDPA, kami berhak untuk tidak mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau untuk membuat pembetulan ke atas data peribadi anda dan sekiranya kami enggan mematuhi permintaan tersebut, kami akan memaklumkan kepada anda tentang keengganan kami berserta alasan-alasan terhadap keengganan kami.
 9. Data peribadi anda mungkin dizahirkan kepada anak-anak syarikat atau syarikat-syarikat berkaitan di bawah YHS (“YHS Group”) dan semua jabatan dan/atau agensi kerajaan dan/atau kuasi-kerajaan, badan-badan penguatkuasa dan/atau berkanun jika diminta oleh mereka, juru audit kami, bank-bank kami, rakan-rakan perniagaan dan/atau pembekal-pembekal perkhidmatan dan sebarang pihak ketiga yang lain yang mana anda telah minta atau memberikan kuasa kepada kami untuk menzahirkan data peribadi anda untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan di atas atau sebarang tujuan-tujuan yang mana data peribadi anda telah dizahirkan pada masa pengumpulannya atau untuk tujuan lain yang mempunyai hubungan secara langsung dengan mana-mana Tujuan-Tujuan yang dinyatakan di atas.
 10. Data peribadi anda mungkin dihantar ke lokasi-lokasi di luar Malaysia.
 11. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini.
 12. Jika anda gagal untuk memberikan kepada kami data peribadi yang dinyatakan di atas, kami mungkin tidak boleh memproses data peribadi anda untuk sebarang Tujuan-Tujuan dan dalam perkara berkaitan dengan permohonan anda dengan kami, kami mungkin tidak dapat untuk mempertimbangkan permohonan anda.
 13. Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia ke atas Notis ini, maka versi Bahasa Inggeris akan digunakan.
 1. Organiser & Eligibility
  1. “Yeo’s Peraduan Raya Bergaya” (“the Contest”) is organised by Yeo Hiap Seng Trading Sdn. Bhd (“the Organiser”)
  2. The Contest is open to all Malaysians, residing in Malaysia only except for those stipulated in paragraph 1.3 below. For Malaysians below the age of 18, prior consent from their legal guardian must be obtained (“Eligible Contestant”)
  3. The following group of people shall not be eligible to participate in the Contest:-
   a) Employees of the Organiser (including its affiliates and/or related companies) and their immediate family members (children, parents, brothers and sisters, including spouses); and/or
   b) Representatives, employees, servants and/or agents of advertising and/or promotion service providers of the Organiser (including its affiliates and/or related companies), and their immediate family members (children, parents, brothers and sisters, including spouses).
 2. Duration
  1. The Contest starts from 15 April 2019 at 12.00am and closes on 9 June 2019 at 11.59pm (“Contest Period”). The Organiser may at its sole and absolute discretion amend the Contest Period at any time without prior notice to any party whatsoever. Unless otherwise varied to the contrary by the Organiser, any participation in the Contest shall be governed by the Term and Conditions set out herein which shall remain in full force and effect at all times. Entries received outside the Contest Period shall automatically be disqualified.
 3. How to Participate
  1. To participate, Eligible Contestants must comply with each of the following:-

   Step 1:
   Buy any Yeo’s food (canned food, sauce, and noodle) and/or Yeo’s drinks and/or Cintan (Yeo’s product) and/or Justea (Yeo’s product) and/or Tong Nam (Yeo’s product) worth RM 8.00 in a single receipt with a minimum purchase of 1 Yeo’s drinks in bottle/PET. (1 receipt = 1 entry)

   The product’s brand and price must be clearly listed on the outlet Official Receipt with date stated during the contest period.

   Step 2:
   Open your WhatsApp, attach the Official Receipt and type (Full Name, Identity Card Number (NRIC) & Official Receipt Number).

   Photo submission must meet the following criteria:-
   a) Photo must clearly show the name of outlet, date, Official Receipt number, purchase quantity and price of Yeo’s product. Folding of the receipt is not acceptable.
   b) Photos must meet minimum visual quality standards. Visible miring, dithering, graininess, blurriness, overexposures, compression artefacts or other degradations to image clarity will not be accepted and will be disqualified.

   Step 3:
   Send your submission through WhatsApp to the phone number 012-2124873.

   Eligible Contestant will receive an official notification from the Organizer in 1 to 3 working days for each successful submission.

   Step 4:
   Retain original Official Receipt for verification purposes.

 4. How to Win and the Contest Prizes
  1. All potential winners for Weekly and Grand Prize will be selected via a computer random system and verified by the Organiser. Selected winner will be contacted through phone and is required to answer one question correctly. If the selected winner fails to answer the question correctly, the Organiser reserves the rights to disqualify the selected winner and have full discretion in determining the prize for each winner.
  2. The winners will receive the following:-

   Weekly Draw

   Weekly Prize Winner
   200 x RM500.00 Cash

   Weekly Draw

   Week 1: 15 Apr – 21 Apr 2019
   Week 2: 22 Apr – 28 Apr 2019
   Week 3: 29 Apr – 5 May 2019
   Week 4: 6 May – 12 May 2019
   Week 5: 13 May – 19 May 2019
   Week 6: 20 May – 26 May 2019
   Week 7: 27 May – 2 Jun 2019
   Week 8: 3 Jun – 9 Jun 2019

  3. Grand Draw

   Grand Prize:
   1 x Proton SUV X70 1.8 TGDI Standard 2WD

   All Prizes are given on an “As is” basis and are not exchangeable, transferable or redeemable for cash, credit, other items or voucher, in part of in full. Road tax, car insurance, registration fees and/or other necessary documents that are required to legally register the Proton SUV X70 is at the winner’s own cost and expenses.
   The Organizer makes no warranties or representations whatsoever with respect to the Prizes and shall not be responsible nor liable for any problems and/or damage there to or arising there from.

  4. Each winner is entitled to only ONE prize in Weekly Draw and/or Grand Draw
  5. All entries must be received by the Organiser via WhatsApp during the Contest Period. The winners for the Weekly Draw and Grand Draw will be announced/published weekly via:

   (i) Yeo’s website
   (ii) Yeo’s Malaysia Facebook Account
   (iii) Yeo’s Food Malaysia Facebook Account
   (iv) Jus Fun Facebook Account

  6. The winners of the Contest will be notified via phone call for prize collection arrangements, which is subject to the following:-

   (i) The Organiser reserves the rights to disqualify the selected winner that fails to be contacted after three attempts within five working days.
   (ii) All winners must provide the original Official Receipt submitted for the Contest as proof of purchase for verification upon prize collection. Failing which, the winning entry will be disqualified.
   (iii) Prizes not claimed within 30 days from the date of notification will be forfeited and any enquiries thereafter will not be entertained.

  7. Prizes must be claimed in person unless the Organiser prescribes other mode of collection. Where the Organiser elects to post a prize to a Contest winner, no responsibility will be accepted by the Organiser for the safe and effective postal delivery of the Prize.
  8. In special situations, and subject to the absolute discretion of the Organiser, a winner may nominate a designated representative to collect a prize. The representative will be required to present written authorisation from the winner and identification which includes a photocopy of identification card for both the winner and his/her representative.
  9. The Organiser reserves the right at its absolute discretion to substitute any of the prizes with alternative prizes of similar value, at any time without prior notice. All prizes are given on an “As is” basis and are non-transferable to any other person.
  10. Entries must be received by the Organiser by 9 June 2019 11:59pm. Entries received after the stipulated time will be disqualified and ineligible for consideration for prizes.
  11. The Contestant is responsible for any and all taxes payable as a result of a Prize being awarded or received (if applicable).
  12. In the event that the Contestant chooses not to accept a Prize, the Prize shall be forfeited and the Prize which will be dealt with according to the absolute discretion of the Organiser.
  13. All Prizes are accepted entirely at the risk of the Contestant Prizes and are awarded by the Organiser and/or sponsors without any warranty of any kind express or implied. The Contestant shall execute a deed of release and indemnity in a form prescribed by the Organiser, if so required, in order to receive the Prize.
  14. The Eligible Contestants and/or winners are fully responsible for any injuries, damages or claims as a result of or arising from their participation in the Contest, usage of their prize and/or collection of their prize. All transportation, accommodation, personal cost and/or any other costs and/or any other related expenses that are incurred to participate in this Contest and/or to redeem the prize are the sole responsibility of the Eligible Contestants and winners.
  15. The Organiser reserves the absolute right to disqualify any individual that it determines to be tampering with the entry process or the operation of the Contest or to be acting in breach or potential breach of the Contest’s Terms and Conditions.
  16. The Organiser’s decision on selection of winners is final, conclusive and binding. No correspondence or dispute will be entertained.
 5. Liability & Responsibility
  1. The Organiser, its related and associated companies, and its agencies and companies associated with the Contest disclaim any and all liability arising from the Contest and will not be responsible or held liable for any loss (including, without limitation, indirect, special or consequential loss or loss of profits), expense, damage, personal injury or death which is suffered or sustained (whether or not arising from any person’s negligence) resulting from any contestant’s participation in the Contest, redemption and/or usage of the prize(s), except for any liability which cannot be excluded by law (in which case that liability is limited to the minimum allowable by law).
  2. By participating in the Contest, all Eligible Contestants agree to defend, indemnify and hold the Organiser harmless from and against any suits, claims, losses, damages and expenses, including reasonable legal fees that may be arise from or in connection with the Contest.
 6. Right of Organiser
  1. All entries will be the property of the Organiser and the Eligible Contestants will not claim, use, or exploit the entries for any purpose by any means at any time. By entering the Contest, each Eligible Contestant agrees that the Organiser reserves the right to publish, use the names and/or photographs of the Eligible Contestants and/or winners as material for advertising and/or publicity purposes without payment or prior notice, and further agree that by entering the Contest, the Eligible Contestants and /or the winners waive all rights associated with the image they have submitted for the contest. Eligible Contestants shall not be entitled to claim ownership or other forms of compensation on the materials.
  2. By entering the Contest, each Eligible Contestant is deemed to have read, understood all the Terms and Conditions of the Contest and they are fully and unconditionally agreed to be bound by it (as varied or changed). The Organiser reserves the right to amend these Terms and Conditions where necessary for legal, technical or commercial reasons and any such amendments shall be effective on the posting of the Contest website. Please check these terms and conditions regularly to see if there have been any changes.
  3. The Organiser reserves the right to modify, suspend or cancel the Contest at any time without prior notice in the event that it becomes not capable of running as planned, technically interfered or corrupted, including but not limited to infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention, fraud, technical failures, or any other causes beyond the control of the Organiser, despite the best efforts of the Organiser.
  4. Any terms and conditions applicable to the Contest which is illegal, prohibited or unenforceable under any law or regulation shall be ineffective to the extent of such illegality, voidness, prohibition or unenforceability without invalidating the remaining provisions.
  5. These Terms and Conditions are governed by and construed under the laws of Malaysia. In the event of any inconsistency between the English version and the Bahasa Malaysia version, the English version shall prevail to the extent of such inconsistency.
  Personal Data Protection Act 2010 (“PDPA”)

 1. By entering into the Contest all winners of the Contest consent to the use of their personal data by the Organiser for the running of the Contest and for any events or publicity of the Contest in any form or through any media.
 2. All winners acknowledge receipt of the PDPA Notice by the Organiser as follows:

  NOTICE UNDER THE PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010
  (NOTIS DI BAWAH AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010)

  The Personal Data Protection Act 2010 (hereinafter referred to as the “PDPA”), which regulates the processing of personal data in commercial transactions, applies to the YEO HIAP SENG TRADING SDN BHD (hereinafter referred to as “YHS”, “our”, “us” or “we”) as a data user. For the purposes of this written notice, the terms “personal data” and “processing” shall have the same meaning as prescribed in the PDPA.

  1. This written notice (“Notice”) is issued by us and serves to inform you that your personal data is being processed by or on behalf of YHS.
  2. The personal data processed by us may include your name, national registration identity card number (NRIC no.), contact number, address, occupation, email address, bank account details and any other details that you have provided or may provide us with in the documents as prescribed in paragraph 4 of this Notice or otherwise as well as all other details relating thereto.
  3. We are processing your personal data, including any additional information you may subsequently provide, for the following purposes (“Purposes”):

   (a) running the above Contest;
   (b) announcing or publicizing the Contest and/or winners of the Contestor
   such other purposes as may be related to the foregoing.

  4. Your personal data is and will be collected from you and/or from the information you have provided in the documentation that you have provided to us, all application/registration forms that you have been asked to complete, together with any other information that we may obtain about you from oral or written communications.
  5. You may access and request for the correction of your personal data and to contact us with any enquiries or complaints in respect of your personal data as follows:
   Designation of the contact person: Bryan Yap Ee Zhang
   Phone number: 016-7909206
   E-mail address: bryanyez27@outlook.com
  6. In accordance with the PDPA, we may refuse to comply with your request for access or correction to your personal data and if we refuse to comply with such request, we will inform you of our refusal and reason for our refusal.
  7. Your personal data may be disclosed to the subsidiaries or related companies of YHS (“YHS Group”) and any governmental and/or quasi-governmental departments and/or agencies, regulatory and/or statutory bodies if requested by them, our auditors, our banks, business partners and/or service providers and any other third party that you have requested or authorized us to disclose your personal data to for the above purposes or for any other purposes for which your personal data was to be disclosed at the time of its collection or any other purposes directly related to any of the above Purposes.
  8. Your personal data may be transferred to a place outside Malaysia.
  9. You are responsible for ensuring that the personal data you provide us is accurate, complete and not misleading and that such personal data is kept up to date.
  10. If you fail to supply to us the abovementioned personal data, we may not be able to process your personal data for any of the Purposes and in the case of an application with us; we will not be able to consider your application.
  11. In the event of any inconsistencies between the English version and the Bahasa Malaysia version of this notice, the English version shall prevail over the Bahasa Malaysia version.

*Tertakluk kepada terma dan syarat peraduan. Semua gambar hanya untuk tujuan ilustrasi sahaja.
Proton bukan penaja dan tidak mengambil bahagian dalam peraduan ini.